Privacy en cookie verklaring

Privacy Amsterdam Bike City

Amsterdam Bike City verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De privacy verklaring van Amsterdam Bike City vindt u op deze pagina.

Beveiligingslek of datalek melden

Denkt u dat u een zwakke plek op bijvoorbeeld onze website hebt gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Dan willen we graag deze situatie zo snel mogelijk oplossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar bikecity@amsterdam.nl.

Amsterdam Bike City (hierna: ABC) verwerkt persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden verwerkt voor het goed uitvoeren van de wettelijke en publieke taken en om u van dienst te kunnen zijn. ABC verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ABC omgaat met uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABC verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich opgeeft voor een van onze diensten:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer
Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

ABC verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
Verzenden nieuwsbrief en/of bestuursinformat
Schriftelijk contact
Telefonisch contact
Bewaartermijn

ABC zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

ABC verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ABC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

ABC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacy rechten:

Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die ABC van u verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die ABC van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
Recht op beperking van de verwerking: het recht om de ABC te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.
Wilt u gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met ABC via bikecity@amsterdam.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Ook kunt u een klacht indienen over ABC bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze cookieverklaring

Wij maken gebruik van analytische cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.